“Medicine for sergeant Granny!”

I think I heard some kind of howling out there… Let me check the battlefield. Hey, it seems like a girl… chased by a wolf… carrying a basket or box of some sort… all covered in blood…

DON’T SHOOT! LET ME IN! Is Granny here? Got medicine for sergeant Granny!

Zdaje mi się, że słyszałem jakieś wycie… Sprawdzę pole bitwy.  Hej, zdaje się, że to jakaś dziewczyna… ścigana przez wilka… niesie jakiś kosz albo skrzynkę… cała we krwi…

NIE STRZELAJCIE! WPUŚĆCIE MNIE! Czy jest tam Babcia? Mam lekarstwa dla sierżanta Babci!

Usually I get to paint clean. Colorful and clean. Wouldn’t it be fun to paint someting dirty, and play with muted muddy colors again?

Zwykle przychodzi mi malować czysto. Kolorowo i czysto. Ale czy nie byłoby miło pomalować coś brudnego, ponownie pobawić się stłumionymi, ziemistymi kolorami?

Little Red Riding Hood
“Medicine for sergeant Granny, or Little Red Riding Hood

 

Concept

While waiting for models for my other projects to arrive, I decided to paint a mini-vignette with Little Red Riding Hood. Finding a suitable subject and concept took me some time but eventually I decided to go with a war theme.

Czekając aż dotrą do mnie modele do innych projejtów, postanowiłam pomalować mini-winietkę z Czerwonym Kapturkiem w roli głównej. Długo szukałam tematu i pomysłu, aż ostatecznie zdecydowałam się na scenkę wojenną.

Little Red Riding Hood hits Toruń!

The model has been waiting quite long to be finished, because I had to return to my main project. But I decided to finish her before leaving for Toruń, so I could present her at the show, and in result I even got to be awarded. 🙂

Praca dość długo czekała na wykończenie, bo musiałam wracać do moich głównych projektów, ale przed wyjazdem do Torunia postanowiłam ją dokończyć i zaprezentować na Festiwalu, a w rezultacie udało się nawet zdobyć nagrodę. 🙂

Little Red Riding Hood
“Medicine for sergeant Granny, or Little Red Riding Hood

Furry troubles

Here are more photos of the model. You can see how simplistic and poor the sculpt of the wolf is, especially the fur. Not much fun painting it, but the opportunity of not focusing on painting clean was a good compensation.

Poniżej zamieszczam więcej zdjęć tego modelu, widzicie jak uproszczona i słaba jest rzeźba wilka, zwłaszcza futro. Niezbyt przyjemnie się je malowało, ale możliwość nie skupiania się na czystości malowania zrekompensowała to z nawiązką. 

This model is available for sale now. If you are interested in adding it to your collection, contact us, please. 🙂