Fighter of Many Names

I’ve recently painted a mini for Ana. Why I have done it is a totally different story, which we – the CofC folks – will tell you later. What matters now is that  I have chosen this Reaper miniature to depict fantasy version of her husband.

Cassius, Clay Golem
Cassius, Clay Golem

 

It’s a Clay Golem that I gave a name – Cassius (hint, hint).  So here it is – Cassius, Clay Golem.

Cassius, Clay Golem
Cassius, Clay Golem

It also received an alternate name, as Ana’s husband is Mahon (“Mahogany” in English) – Hulk “MMAhon” (ma)Hogan!

Cassius, Clay Golem
Cassius, Clay Golem

By the way, painting for one of the best and most known miniatures painters in the world can be surprisingly stressful, even if it is just a gift.

Investigator H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)

I am a huge Sherlock Holmes fan, so when I learned about the  H&V (Heroes & Villains Miniatures) masterpiece version, I simply couldn’t resist! It was a must-have on my to-paint list. 😀 The brush ran as if on autpilot thanks to excellent quality of the busts sculpted by Raul Garcia Latorre. Highly recommended! 🙂

Jestem miłośniczką Sherlocka Holmesa i kiedy dowiedziałam się, że w popiersiach od H&V (Heroes & Villains Miniatures) jest jego wersja – majstersztyk, to nie było mowy, żebym sobie odmówiła! To jest must-have na mojej liście pomalowanych modeli wyrzeźbionych przez Raula Garcię Latorre. 😀 Pędzel się prowadził jak na autopilocie – rewelacyjna jakość popiersi. Polecam! 🙂

H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)
H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)

Why sci-fi Sherlock Holmes?

I always wanted to see a sci-fi version of Sherlock Holmes, so I created my own. I am surprised that (asode for a few contemporary ones) new victorian incarnations keep being created, because to me Sherlock Holmes is an universal character, not bound to living in a particular period of history. I think I was inspired by the “Chappie” movie – I fell in love with the concept of near future and difficult beginnigs in relations between humans and robots. I loved this comical helplessness.

Moim marzeniem było zobaczyć Sherlocka Holmesa w wersji sci-fi, dlatego stworzyłam w tym klimacie własnego. Osobiście dziwię się, że (oprócz nielicznych współczesnych) nadal powstają coraz to kolejne wersje wiktoriańskie, bo Sherlock Holmes to postać umiwersalna – ponadczasowa. Do stworzenia takiej wizji popchnął mnie chyba film “Chappie” – zakochałam się w klimacie niedalekiej przyszłości i trudnych początkach w budowaniu relacji ludzkości z robotami. Komiczna nieporadność mnie zachwyciła.

H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)
H0L-M35 (Sherlock Holmes and Dr. Watson)

H0L-M35 or Holmes?

In my creation it’s Dr. Watson who is the main character, a creator of a superinteligent robot. This is the very first H0L-M35, and his appearance has been inspired by 200-years-old sketches, as the thing is set in 2104. 😉

W mojej kreacji głównym bohaterem w tym duecie jest Dr Watson – konstruktor superinteligentnego robota. To pierwszy egzemplarz H0L-M35, a jego wygląd dosłownie nawiązuje do szkiców sprzed dwustu lat, bo to rok 2104. 😉

 

The retro style of these busts made me play a bit with their clothes, so Dr. Watson turned out into a victorian hipster – an excentric geek, who (just like me) used to read  all the Sherlock Holmes stories. Having been contracted for building a robot for criminal investigation department, he decided to refer to traditional values. This old-fashioned look was accepted and has been endearing for the last 35 years.

Ich klimat retro wymusił na mnie zabawę strojem, tak więc z Dr. Watsona wyszedł wiktoriański hipster – zakręcony ekscentryk, który, tak samo jak ja, swego czasu zaczytywał się w opowieściach o Sherlocku Holmesie. Otrzymawszy zlecenie na wykonanie robota dla dochodzeniówki, postanowił wyglądem nawiązać do tradycyjnych wartości. Staroświecki wygląd przyjął się i wzbudza sympatię już od 35 lat.

Sherlock Holmes. Portrait by S. Paget
Sherlock Holmes. Portrait by S. Paget

Where are you going now?

I was happy to present the models at the 6th Figure Painting and Sculpting Show in Toruń, where the models were awarded.  I am sure there must be a Sherlock fan, who will appreciate the models and would like to give them a new home. 🙂

Z radością zaprezentowałam tę pracę na VI Festiwalu Malarstwa i Rzeźby Figurkowej w Toruniu, gdzie wygrały dla mnie nagrodę w kategorii popiersi fantastycznych. Na pewno znajdzie sie miłośnik Sherlocka, który ich doceni i przygarnie. 🙂

And I am already dreaming of another duo from Heroes & Villains Miniatures… I only wonder when I am going to find time to paint something of my own choice?

Ja zaś marzę o kolejnym duecie od Heroes & Villains Miniatures… Tylko kiedy znajdę znów chwilę na niczym nie poskromiony czas malowania własnego modelu?

This model is available for sale now. If you are interested in adding it to your collection, contact us, please. 🙂

Toruń 2017: 6th Figure Painting and Sculpting Show report

I didn’t have many opportunities to go to various modeling and miniatures-related events lately, so our traditional trip to Toruń was a treat to me. I had to deal with the fact that it’s not the optimal way of spending hobby time if you go there with a kid, but you cannot always get what you would want.

Ostatnimi czasy niezbyt często miewałem okazję jeździć na imprezy modelarskie i figurkowe, więc nasz tradycyjny wyjazd do Torunia potraktowałem jako nie lada atrakcję. Co prawda musiałem liczyć się z tym, że wyjazd rodzinny z dzieckiem to nie do końca optymalne wykorzystanie figurkowego czasu, ale nie zawsze można mieć wszystko co się wymarzy.

Torun Figure Painting and Sculpting Show 2017
Torun Figure Painting and Sculpting Show 2017

It was the sixth edition of Painting And Sculpting Figure Show this year in Toruń. We were to meet a group of fellow hobbyists there, so the trip was a must for us. Especially that it was one of the rare situations that Ana had a few works she could take with her and present at the show.

W tym roku w Toruniu odbywała się szósta edycja Festiwalu Malarstwa i Rzeźby Figurkowej, a że mieliśmy się tam spotkać z grupą znajomych hobbystów, wyjazd uznaliśmy za absolutną konieczność. Tym bardziej, że Ańa szczęśliwie miała trochę prac, które mogła ze sobą zabrać, a to rzadka okazja.

Ready for Toruń!
Ready for Toruń!

The very show impressed me with how easy it was to see that the two worlds, one of historical modelers and one of fantasy painters, were blending together at last. Previously both groups were “learning” about each other, and this year made it plain to see that people were familiar with the others and styles of entries from both groups had influenced works of the other group.

 Sam festiwal urzekł mnie tym, że nareszcie widoczne było ładne przenikanie się środowisk modelarzy historycznych i malarzy fantastycznych. Dawniej oba środowiska dopiero “uczyły się” siebie wzajemnie, a w tym roku odczuwalne było już to, że ludzie się znali, a style prac obu grup widocznie się przenikały.

Historical or fictional, doesn't matter...
Historical or fictional, doesn’t matter…

There were 236 works presented at the show, and awards were not the traditional medal positions that many painters expect, but only deciding if the entering author receives an award in a given category or not.

W sumie na festiwalu zaprezentowano 236 prac, które nagradzane były bez przyznawania miejsc medalowych, a jedynie przez określenie czy autor zdobywa nagrodę w danej kategorii czy też nie.

I tried to capture some of the more interesting entries, but the “mobile” quality of my photos doesn’t allow to fully appreciate quality of works presented at the show.

Postarałem się uwiecznić co ciekawsze prace konkursowe, jednak “komórkowa” jakość zdjęć nie pozwala na docenienie pełnej jakości prac.

The Grand Prix went to Paweł Makuch, which was completely deserved. His works impressed not only with quality, but also with the size and coherent vision.

Główna nagroda zasłużenie przypadła Pawłowi Makuchowi, którego prace imponowały nie tylko techniką, ale przede wszystkim rozmachem i konsekwentną wizją.

Ańa and Paweł in Toruń
Ańa and Paweł with the grand prix. Looks cool, doesn’t it?

A bunch of sponsors provided many prizes, sometimes with their offerings as generous as the big dragon from Karol Rudyk! Ana had to share her works with Balrog, who – in a truly Robin Hood way – took from the richer and gave to the poor himself. 😉

O nagrody rzeczowe zadbało grono sponsorów, niekiedy oferując tak hojne fanty jak smok od Karola Rudyka! Ańa swoimi nagrodami musiała podzielić się z Balrogiem, który niczym prawdziwy Robin Hood zabiera zamożniejszym, a daje biednemu sobie. 😉

Mr. Share-your-loot-with-me
Mr. Share-your-loot-with-me

Eventually Ana managed to return with 6 awards (4 categories + 2 special awards from sponsoring companies), yet the trip was successful not only because of the 4 bags of loot we managed to bring home, but mostly because of the hours spent watching entries of other hobbyists and chatting about miniatures and other stuff!

Ostatecznie Ańi udało się wrócić z 6 nagrodami (4 nagrody w poszczególnych kategoriach i 2 nagrody specjalne od producentów-sponsorów), ale wyjazd uważam za udany nie tylko ze względu na przywiezione 4 torby łupów, ale głównie dzięki godzinom spędzonym na oglądaniu licznych prac innych malarzy i wspólnym spędzaniu czasu na pogaduszkach – figurkowych i nie tylko!

Ańa's entries, awards and loot ;-)
Ańa’s entries, awards and loot 😉

I hope to add a list of winners to the post later, and now let Ana add something more she wanted to mention here:

Mam nadzieję wkrótce uzupełnić ten wpis o listę zwycięzców, a tymczasem oddaję głos Ańi, która chciała jeszcze dodać coś od siebie:


Toruń is a place that I used to return to gladly for the last few years. The Figure Show used to be a perfect combination with the Days of Toruń. I write “used to be” because we were invited to a new location in the next year.  In 2018 the Show will be held in Gdańsk, as the Museum of the Second World War became an official partner of the Show.

Toruń to miejsce do którego chętnie wracaliśmy przez ostatnie lata. Festiwal Modelarski jaki sie tam odbywał, co roku stanowił świetne połączenie z Dniami Torunia. Piszę “odbywał,” bo organizatorzy podczas Festiwalu serdecznie zapraszali nas za rok w nowe miejsce. W 2018r. to Gdańsk będzie miał Festiwal Modelarstwa w repertuarze wydarzeń kulturalnych, a patronat nad nim objęło Muzeum Drugiej Wojny Światowej.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

I agreed to run a workshop / painting demonstration during the event, so I want to notify you even now to stay prepared for June 2018. 😀
Let’s meet at the new location, hopefully as inspiring as Toruń!
Zgodziłam się poprowadzić Warsztaty / pokaz malowania podczas tego wydarzenia, więc już z tego miejsca wyczulam Was, na czerwiec 2018. 😀
Spotykamy się wtedy w nowym otoczeniu, oby tak inspirującym jak Toruń!–