Workshops open! / Warsztaty otwarte!

I decided to make my workshop open for fellow painters and modellers. Feel free to come here and join me in painting. 🙂

Postanowiłam udostępnić pracownię dla malarzy i modelarzy. Kto chętny może wpadać i wspólnie pędzlować. 🙂

And so we did it…

The  first guests were my good painting friends that I’ve known for years. How much laughing we had and how much brush-cleaning water we drank in the meantime, only we can tell! ;-)))

Pierwsi goście to dobre sprawdzone przez lata towarzystwo od pędzla. Ile śmiechu, a ile farby ubyło, a ile wody do pędzli się przy tym wypiło! ;-)))

Timeframe of next meetings has been set, so if you are interested in joining us, why don’t you ask about available dates?

Częstotliwość spotkań ustalona, chętnych do przyłączenia się zachęcam do wysłania zapytania o termin.

Everybody painted their own stuff. Some with more and some with less determination. (Some of us have deadlines to chase).

Każdy malował swoje, jedni bardziej, inni mniej zawzięcie (terminy w końcu różnie nas gonią).

The furniture was not very luxurious, but we found enough room for all of us (even to have a short nap) ;-))

Wyposażenie mamy skromne, ale dla każdego miejsce się znalazło (nawet na ucięcie komara 😉 )

Regeneration between painting sessions

… albo lekturę branżowej literatury.

Mahon was in heaven – back to painting after many years of break.

Mahoń w siódmym niebie — po latach wrócił do pędzla.

Oh yeah, that’s still Mahon. Painting again. Who would have expected?

We decided to try every range of paints out, and to judge them with connoisseur’s (or gourmet’s) precision. 😉

Postanowiliśmy spróbować każdą paletę farb, i z koneserską precyzją, lub może jak na smakoszy przystało, je ocenić 😉

Don’t try it at home, kids. Not without your 2+ save!

Kudłaty, with his impressive height, likes to blend in with the surroundings 😉 He perfected this skill!

Kudłaty jak na człowieka słusznego wzrostem lubi wtapiać się w otoczenie 😉 Opanował tą umiejętność do perfekcji.

Do you rememer the GD2008 T-shirt on the wall? Is your signature there?

And is Bartek envious, like the shoemaker that has no shoes himself? 😉 He would also like to paint such nice minis if it wasn’t for the commissions he was doing. Hehehe

A u Bartka zazdrość szewca, co bez butów chodzi? 😉 Też by sobie takie fajne pomalował, gdyby nie trzaskał zamówienia za zamówieniem, hehe

Envious, isn’t he? 😉

Kacpero at work:

Kacpero przy pracy:

Kudłaty’s WIPs from this painting session:

Kudłatego WIPy ze spotkania:

I loved this paint that Kudłaty brought. I will keep taking it from him. 😀

Zachwycił mnie ten kolor u Kudłatego, będę mu podbierać. 😀

Kacpero shared his silver NMM recipe with me:

Kacpero sprzedał mi patent kolorystyczny na srebrny NMM:

Best guarded secret of NMM painters!

… And we will do it again!

So if you happen to be around, near Poznan, and feel like joining – get in touch, and we’ll surely enjoy painting together! 🙂

We will not only spend some time painting with fellow hobbyists and exchanging experiences, but also try out modelling supplies and materials from various brands and techniques used by other participants of our meetings. See you soon!

Jeśli przypadkiem znajdziecie się w okolicy Poznania i chcecie się przyłączyć – odzywajcie się, na pewno razem będzie nam raźniej! 🙂

Nie tylko wspólnie spędzimy czas malując i wymieniając doświadczenia, ale także wypróbujemy materiały różnych producentów i różne techniki używane przez uczestników spotkań. Do zobaczenia!

Miniature painting weekend – Tuczno, Poland

Just a few days ago I had a great pleasure of meeting 5 Polish painters and spending a full miniature painting weekend together in Wiśniczówka.

Miałam ogromną przyjemność spotkać się na wspólnym malowaniu w plenerze z 5 polskimi malarzami w Wiśniczówce.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Main characters and extra cast 😉

The meeting took place in my family region, so I did the honors of a host. 😀 Potato cakes for breakfast and no fingers lost thanks to my mom paying attention, hehe.

Spotkanie odbyło się w moich rodzinnych stronach, więc czyniłam honory gospodyni. 😀 Na śniadanie placki ziemniaczane – obyło się bez utraty palców, dzięki czuwającej mamie, hehe.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Bird’s eye view of the surrounding nature and us eating breakfast

Socializing

And just like it should be the case with such meetings, we started with a bonfire party, and the next day we wondered if we didn’t go blind after all the (…) “because it’s impossible that all of us can only see sooooo badly”.

Jak to z plenerem bywa, rozpoczęliśmy od integracji przy ognisku, a następnego dnia zastanawialiśmy się czy czasem nie oślepliśmy od (…) “bo to przecież niemożliwe, żebyśmy wszyscy tak słaaaaaabiutko widzieli”.

And this is what painters look like after an evening of socializing. 😀

Tak wyglądają malarze po wieczorku integracyjnym 😀

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Braaaaaaains…..

So we decided to waste some time before our sight returned. 😉 There was some Polish cuisine, bikes, forest and tossing Captain America’s shield. 😉

Postanowiliśmy zanim więc wzrok nam wróci do normy, słodko przemarnować czas. 😉 Była więc polska kuchnia, rowery, las i rzucanie tarczą Kapitana Ameryki😉

Loler’s frisbee released our superpowers and so: HerrKuba threw with Hulk’s strength, Kasia dodged the whirling shield with cat-like grace, and Redav saved us from trouble, tossing the shield with Superman’s charm.

Frisbee Lolera wyzwoliło w nas super moce i tak: HerrKuba rzucał z siłą Hulka, Kasia – jak Kot – z wdziękiem unikała wirującej tarczy, Redav ratował nas z opresji, rzucając z wdziękiem Supermana.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Superheroes Inc.

Being a superhero has its merits as one can sit down and paint miniatures with their pals when not saving the world!

Bycie Superbohaterem ma swoje dobre strony, można w przerwach od ratowania świata zasiąść z kumplami i pomalować figurki!

Painting

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Miniature painting weekend – Tuczno, PL

My dear friends allowed me to paint with their paints, so I tested some brands that I never had a chance to try before. 🙂 I even held a little “Miss White” contest. The jury was: I and mr. Airbrush Thinner, who wasn’t very talkative.

Dobrzy koledzy pozwalali mi malować swoimi farbami, więc potestowałam sobie firmy których wcześniej nie miałam okazji wypróbować🙂 Zrobiłam nawet konkurs: “Miss Bieli”. W składzie sędziowskim byłam ja i małomówny Airbrush Thinner.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Miss White: candidates and their first presentation

All of them qualified for the contest, but only three deserved to be awarded:

  1. Vallejo is thick as some kind of toothpaste. The pigment is fine and it keeps its color even after dillution. I needed to add more airbrush thinner to it than to others, which was something I liked about it.
  2. The Army Painter Warpaints one had fine pigment, wasn’t too thin and didn’t lose its color too quickly when dilluted.
  3. Createx Airbrushcolors turned out to be just as good.

Do konkursu zakwalifikowała się każda, ale na wyróżnienie zasłużyły tylko 3 z nich:

  1. Vallejo jest w konsystencji gęsta jak pasta do zębów. Pigment  drobny, a przy rozrzedzaniu długo zachowuje barwę. Musiałam do niej dodać więcej rozcieńczalnika do aerografu niż do pozostałych. Co mi się osobiście podobało.
  2. The Army Painter Warpaints miała drobny pigment, nie była zbyt rzadka i przy rozrzedzaniu nie traciła zbyt szybko barwy.
  3. Createx Airbrushcolors okazał się równie świetny.
Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Miss white: closer inspection

White paints from P3, Citadel and Scale Color didn’t seem to be as good in comparison with the previously mentioned ones, but I was told the Scale Color paint was not a good representation of this brand as it was a faulty one.

I took several paints from Redav to try the Scale Color brand and painting with them was really great.

Marnie przy nich wypadła biała z P3, Citadel i Scale Color, choć ponoć ta ostatnia nie zbyt nadawała się do reprezentacji ­ – ponoć wadliwy egzemplarz.

Kilka farb podebrałam Redavowi do spróbowania ze Scale Color i malowało się nimi extra.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Fellow judge, not very talkative. 🙁

I liked the matt finish and intensity of colors… I need to have and test them with my painting. I may be joking that I will start painting as neatly as Redav thanks to them, but after these workshops I can see that this precision and clean painting are a matter of his personality.

Podobała mi się matowość i intensywność barw… muszę mieć i przetestować u siebie. Mogę sobie żartować, że zacznę dzięki nim malować tak starannie jak Redav, ale po tych warsztatach widzę, że ta staranność wynika z jego osobowości.

But he showed me how he paints wool textures. Loler showed his own method of painting leather surfaces (not surprisingly, a fast one). Kasia didn’t mind peeking at her working, and she paints in a way completely different to mine… but elaborating on what you could learn from these five painters and how much you would gain from such meeting is much like trying to talk about scents. For me this meeting was a serious benefit, although I didn’t manage to paint much myself but I saw many things and tested quite a few as well. I hope I managed to return the favor and give just as much to the others.

Ale pokazał mi jak maluje tkaniny wełniane. Loler pokazał mi za to swój sposób na skórzane powierzchnie (oczywiście szybki). Kasia dawała się podejrzeć, a maluje inną techniką… ale rozwlekanie się na temat tego czego mogli byście się nauczyć od tej piątki i ile byście wyciągnęli z takiego spotkania, to trochę jak opowiadanie o zapachach. Dla mnie to spotkanie to mnóstwo korzyści, choć sama nie wiele zmalowałam to wiele rzeczy podejrzałam i wypróbowałam. Mam nadzieję że umiałam się odwdzięczyć i dałam drugie tyle w zamian.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Now you see I was rather peeking at others at work than painting…

Aftermath

I returned home refreshed and motivated, but I keep missing Dexter’s experience at airbrushing, KaHa’s dark visions… glad that there’s no Loler next to me, because the guy paints so fast that it’s really irritating.

Odświeżona i zmotywowana wróciłam do domu, ale brakuje mi przy aerografowaniu doświadczenia Dextera, mrocznych wizji Kahy… pozostaje mi się cieszyć, że nie ma obok mnie Lolera ­ – skubaniec maluje wyścigowo. Irytujące.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Miniature painting weekend – Tuczno, PL

I’ve just reviewed what I typed and the conclusion is clear – I am suffering from withdrawal syndrome. Such meetings must be strongly addictive.  So I suggest that you stay away from them – they’re Satan’s trap! 😉

Prześledziłam wzrokiem co spisałam i wniosek jest oczywisty. Przechodzę syndrom odstawienia, najwidoczniej takie spotkania są silnie uzależniająceRadzę Wam trzymajcie się od takich spotkań z daleka, to są szatańskie sidła! ;­-)

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Anybody mentioned Satan?

So you better keep far away from Wrocław in late August. This time Loler is going the next host. And until then, you can still check out a few more photos from this meeting (courtesy of HerrKuba and Mahon):

Więc pod koniec sierpnia omijajcie Wrocław dużym łukiem. Tym razem gospodarzem będzie Loler. A do tego czasu możecie sobie przejrzeć jeszcze kilka zdjęć z naszego spotkania (dzięki uprzejmości HerrKuby i Mahonia):

 

What a great meeting of miniature painters!

We spent the last weekend with our fellow painters, including our Ańa and our friends: KaHa, Redav, Loler, Herrkuba and Dexter.

Miniature painting weekend
Miniature painting weekend

It was a great opportunity for some painting, discussions, exchange of feedback and advice, boardgaming, and generally having fun together.

I know Ańa is preparing a short report, so I will not spoil it, but just wanted you all to know I am looking forward to the next meeting like this!

Miniature painting workshop in Poznań

Now that we returned from Pyrkon, I found a free moment to write about the workshop for miniature painters that took place in Poznan just before Pyrkon. I had the pleasure to be invited.

The whole meeting was more of a discussion panel than a practical workshop, but it was very enjoyable nonetheless. I met an enthusiastic group of teenage modellers and painters (and a few older and younger ones, too). They presented a choice of their works and some really nice Lord of the Rings dioramas (including some battle scenes and sieges, which were Balrog’s favorite choices). I hoppe to be able to take some decent photos of these dioramas.

Workshop in Poznan
Workshop in Poznan

Dave, the guy who runs their modelling club is an absolutely charming man, with so much motivation and passion for the hobby, that it was no surprise he managed to gather such a nice group around him.

I enjoyed the meeting so much that I will be surely meeting these hobbyists again, now with some more practice-oriented workshops. Looking forward to it!