Miniature painting weekend – Opole, Poland

Miniature painting weekend in Opole, PL
Opole, PL

This time I met my fellow painters in Opole, so we could spend some time painting things for ourselves during the weekend. 🙂

Tym razem spotkałam się w Opolu  z kolegami-malarzami, żeby przez weekend pomalować coś dla siebie. 🙂

Miniature painting weekend in Opole, PL

Our hosts

Krzysztof Kobalczyk and Michał Gmitrasiuk got us a good room for painting and allowed us to be their guests at their own places. So at the very moment I would like to thank Iwona and Tomek, who managed to survive the locus attack that we were. 😉 These two hearts are for you:

Krzysztof Kobalczyk wraz z Michałem Gmitrasiukiem zorganizowali fajną salę i gościli nas pod własnym dachem. Z tego miejsca pozdrawiam Iwonę i Tomka, którzy jakoś wytrzymali nalot szarańczy. 😉 Dedykujemy Wam dwa serca:

Miniature painting weekend in Opole, PL

Painting

I managed to take a peek at Krzysztof Kobalczyk’s way of painting skin, Gimiak’s metallics, mix of grey with grey on Piotrek‘s models, and Kuba’s shading of white.

Udało mi się podejrzeć malowanie skóry w wydaniu Krzyśka Kobalczyka, metaliki Gimiaka, przeplatankę szarości z szarością na modelach Piotrka, a u Kuby cieniowanie bieli.

Miniature painting weekend in Opole, PL Miniature painting weekend in Opole, PL

We painted for a day and a half, so in the meantime I snatched some paints from the boys, as I like to test new products.

Malowaliśmy pòłtora dnia, więc w przerwach podbierałam chłopakom farby, bo lubię wypróbowywać nowe rzeczy.
Miniature painting weekend in Opole, PL

Miniature painting weekend in Opole, PL
You see, I did some painting. Or prefended well 😉

Miniature painting weekend in Opole, PL

And here’s a presentation of the most comfortable painting positions, as presented by us. 🙂

A to prezentacja najwygodniejszych pozycji w naszym wydaniu 🙂

Miniature painting weekend in Opole, PL
Physical exercise for painters

Back in Opole’s past!

The Kubuś milk bar is the best in Opole and we had some Silesian dumplings (a kind of potato dumplings) in one of the breaks – the attraction that Michał organized! Ambience of the Polish People’s Republic was still present there and we enjoyed it, even though the cutlery was not chained to tables. 😉

Bar mleczny Kubuś najlepszy w Opolu i kluski śląskie w przerwie – atrakcja zorganizowana przez Michała! Klimat PRL w dechę, choć obiecanych sztućców na łańcuchu nie było 😉

Kubuś milk bar during miniature painting weekend in Opole, PL
Kubuś milk bar
Miniature painting weekend in Opole, PL
Native creature?

Miniature painting weekend in Opole, PL

Looking forward…

Now Piotrek feels he can bear the burden of organizing the next meeting in Wrocław. 😉

Piotrek czuje, że udźwignie ciężar zorganizowania następnego spotkania we Wrocławiu. 😉

Workshops open! / Warsztaty otwarte!

I decided to make my workshop open for fellow painters and modellers. Feel free to come here and join me in painting. 🙂

Postanowiłam udostępnić pracownię dla malarzy i modelarzy. Kto chętny może wpadać i wspólnie pędzlować. 🙂

And so we did it…

The  first guests were my good painting friends that I’ve known for years. How much laughing we had and how much brush-cleaning water we drank in the meantime, only we can tell! ;-)))

Pierwsi goście to dobre sprawdzone przez lata towarzystwo od pędzla. Ile śmiechu, a ile farby ubyło, a ile wody do pędzli się przy tym wypiło! ;-)))

Timeframe of next meetings has been set, so if you are interested in joining us, why don’t you ask about available dates?

Częstotliwość spotkań ustalona, chętnych do przyłączenia się zachęcam do wysłania zapytania o termin.

Everybody painted their own stuff. Some with more and some with less determination. (Some of us have deadlines to chase).

Każdy malował swoje, jedni bardziej, inni mniej zawzięcie (terminy w końcu różnie nas gonią).

The furniture was not very luxurious, but we found enough room for all of us (even to have a short nap) ;-))

Wyposażenie mamy skromne, ale dla każdego miejsce się znalazło (nawet na ucięcie komara 😉 )

Regeneration between painting sessions

… albo lekturę branżowej literatury.

Mahon was in heaven – back to painting after many years of break.

Mahoń w siódmym niebie — po latach wrócił do pędzla.

Oh yeah, that’s still Mahon. Painting again. Who would have expected?

We decided to try every range of paints out, and to judge them with connoisseur’s (or gourmet’s) precision. 😉

Postanowiliśmy spróbować każdą paletę farb, i z koneserską precyzją, lub może jak na smakoszy przystało, je ocenić 😉

Don’t try it at home, kids. Not without your 2+ save!

Kudłaty, with his impressive height, likes to blend in with the surroundings 😉 He perfected this skill!

Kudłaty jak na człowieka słusznego wzrostem lubi wtapiać się w otoczenie 😉 Opanował tą umiejętność do perfekcji.

Do you rememer the GD2008 T-shirt on the wall? Is your signature there?

And is Bartek envious, like the shoemaker that has no shoes himself? 😉 He would also like to paint such nice minis if it wasn’t for the commissions he was doing. Hehehe

A u Bartka zazdrość szewca, co bez butów chodzi? 😉 Też by sobie takie fajne pomalował, gdyby nie trzaskał zamówienia za zamówieniem, hehe

Envious, isn’t he? 😉

Kacpero at work:

Kacpero przy pracy:

Kudłaty’s WIPs from this painting session:

Kudłatego WIPy ze spotkania:

I loved this paint that Kudłaty brought. I will keep taking it from him. 😀

Zachwycił mnie ten kolor u Kudłatego, będę mu podbierać. 😀

Kacpero shared his silver NMM recipe with me:

Kacpero sprzedał mi patent kolorystyczny na srebrny NMM:

Best guarded secret of NMM painters!

… And we will do it again!

So if you happen to be around, near Poznan, and feel like joining – get in touch, and we’ll surely enjoy painting together! 🙂

We will not only spend some time painting with fellow hobbyists and exchanging experiences, but also try out modelling supplies and materials from various brands and techniques used by other participants of our meetings. See you soon!

Jeśli przypadkiem znajdziecie się w okolicy Poznania i chcecie się przyłączyć – odzywajcie się, na pewno razem będzie nam raźniej! 🙂

Nie tylko wspólnie spędzimy czas malując i wymieniając doświadczenia, ale także wypróbujemy materiały różnych producentów i różne techniki używane przez uczestników spotkań. Do zobaczenia!

Miniature painting weekend – Tuczno, Poland

Just a few days ago I had a great pleasure of meeting 5 Polish painters and spending a full miniature painting weekend together in Wiśniczówka.

Miałam ogromną przyjemność spotkać się na wspólnym malowaniu w plenerze z 5 polskimi malarzami w Wiśniczówce.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Main characters and extra cast 😉

The meeting took place in my family region, so I did the honors of a host. 😀 Potato cakes for breakfast and no fingers lost thanks to my mom paying attention, hehe.

Spotkanie odbyło się w moich rodzinnych stronach, więc czyniłam honory gospodyni. 😀 Na śniadanie placki ziemniaczane – obyło się bez utraty palców, dzięki czuwającej mamie, hehe.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Bird’s eye view of the surrounding nature and us eating breakfast

Socializing

And just like it should be the case with such meetings, we started with a bonfire party, and the next day we wondered if we didn’t go blind after all the (…) “because it’s impossible that all of us can only see sooooo badly”.

Jak to z plenerem bywa, rozpoczęliśmy od integracji przy ognisku, a następnego dnia zastanawialiśmy się czy czasem nie oślepliśmy od (…) “bo to przecież niemożliwe, żebyśmy wszyscy tak słaaaaaabiutko widzieli”.

And this is what painters look like after an evening of socializing. 😀

Tak wyglądają malarze po wieczorku integracyjnym 😀

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Braaaaaaains…..

So we decided to waste some time before our sight returned. 😉 There was some Polish cuisine, bikes, forest and tossing Captain America’s shield. 😉

Postanowiliśmy zanim więc wzrok nam wróci do normy, słodko przemarnować czas. 😉 Była więc polska kuchnia, rowery, las i rzucanie tarczą Kapitana Ameryki😉

Loler’s frisbee released our superpowers and so: HerrKuba threw with Hulk’s strength, Kasia dodged the whirling shield with cat-like grace, and Redav saved us from trouble, tossing the shield with Superman’s charm.

Frisbee Lolera wyzwoliło w nas super moce i tak: HerrKuba rzucał z siłą Hulka, Kasia – jak Kot – z wdziękiem unikała wirującej tarczy, Redav ratował nas z opresji, rzucając z wdziękiem Supermana.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Superheroes Inc.

Being a superhero has its merits as one can sit down and paint miniatures with their pals when not saving the world!

Bycie Superbohaterem ma swoje dobre strony, można w przerwach od ratowania świata zasiąść z kumplami i pomalować figurki!

Painting

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Miniature painting weekend – Tuczno, PL

My dear friends allowed me to paint with their paints, so I tested some brands that I never had a chance to try before. 🙂 I even held a little “Miss White” contest. The jury was: I and mr. Airbrush Thinner, who wasn’t very talkative.

Dobrzy koledzy pozwalali mi malować swoimi farbami, więc potestowałam sobie firmy których wcześniej nie miałam okazji wypróbować🙂 Zrobiłam nawet konkurs: “Miss Bieli”. W składzie sędziowskim byłam ja i małomówny Airbrush Thinner.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Miss White: candidates and their first presentation

All of them qualified for the contest, but only three deserved to be awarded:

  1. Vallejo is thick as some kind of toothpaste. The pigment is fine and it keeps its color even after dillution. I needed to add more airbrush thinner to it than to others, which was something I liked about it.
  2. The Army Painter Warpaints one had fine pigment, wasn’t too thin and didn’t lose its color too quickly when dilluted.
  3. Createx Airbrushcolors turned out to be just as good.

Do konkursu zakwalifikowała się każda, ale na wyróżnienie zasłużyły tylko 3 z nich:

  1. Vallejo jest w konsystencji gęsta jak pasta do zębów. Pigment  drobny, a przy rozrzedzaniu długo zachowuje barwę. Musiałam do niej dodać więcej rozcieńczalnika do aerografu niż do pozostałych. Co mi się osobiście podobało.
  2. The Army Painter Warpaints miała drobny pigment, nie była zbyt rzadka i przy rozrzedzaniu nie traciła zbyt szybko barwy.
  3. Createx Airbrushcolors okazał się równie świetny.
Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Miss white: closer inspection

White paints from P3, Citadel and Scale Color didn’t seem to be as good in comparison with the previously mentioned ones, but I was told the Scale Color paint was not a good representation of this brand as it was a faulty one.

I took several paints from Redav to try the Scale Color brand and painting with them was really great.

Marnie przy nich wypadła biała z P3, Citadel i Scale Color, choć ponoć ta ostatnia nie zbyt nadawała się do reprezentacji ­ – ponoć wadliwy egzemplarz.

Kilka farb podebrałam Redavowi do spróbowania ze Scale Color i malowało się nimi extra.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Fellow judge, not very talkative. 🙁

I liked the matt finish and intensity of colors… I need to have and test them with my painting. I may be joking that I will start painting as neatly as Redav thanks to them, but after these workshops I can see that this precision and clean painting are a matter of his personality.

Podobała mi się matowość i intensywność barw… muszę mieć i przetestować u siebie. Mogę sobie żartować, że zacznę dzięki nim malować tak starannie jak Redav, ale po tych warsztatach widzę, że ta staranność wynika z jego osobowości.

But he showed me how he paints wool textures. Loler showed his own method of painting leather surfaces (not surprisingly, a fast one). Kasia didn’t mind peeking at her working, and she paints in a way completely different to mine… but elaborating on what you could learn from these five painters and how much you would gain from such meeting is much like trying to talk about scents. For me this meeting was a serious benefit, although I didn’t manage to paint much myself but I saw many things and tested quite a few as well. I hope I managed to return the favor and give just as much to the others.

Ale pokazał mi jak maluje tkaniny wełniane. Loler pokazał mi za to swój sposób na skórzane powierzchnie (oczywiście szybki). Kasia dawała się podejrzeć, a maluje inną techniką… ale rozwlekanie się na temat tego czego mogli byście się nauczyć od tej piątki i ile byście wyciągnęli z takiego spotkania, to trochę jak opowiadanie o zapachach. Dla mnie to spotkanie to mnóstwo korzyści, choć sama nie wiele zmalowałam to wiele rzeczy podejrzałam i wypróbowałam. Mam nadzieję że umiałam się odwdzięczyć i dałam drugie tyle w zamian.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Now you see I was rather peeking at others at work than painting…

Aftermath

I returned home refreshed and motivated, but I keep missing Dexter’s experience at airbrushing, KaHa’s dark visions… glad that there’s no Loler next to me, because the guy paints so fast that it’s really irritating.

Odświeżona i zmotywowana wróciłam do domu, ale brakuje mi przy aerografowaniu doświadczenia Dextera, mrocznych wizji Kahy… pozostaje mi się cieszyć, że nie ma obok mnie Lolera ­ – skubaniec maluje wyścigowo. Irytujące.

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Miniature painting weekend – Tuczno, PL

I’ve just reviewed what I typed and the conclusion is clear – I am suffering from withdrawal syndrome. Such meetings must be strongly addictive.  So I suggest that you stay away from them – they’re Satan’s trap! 😉

Prześledziłam wzrokiem co spisałam i wniosek jest oczywisty. Przechodzę syndrom odstawienia, najwidoczniej takie spotkania są silnie uzależniająceRadzę Wam trzymajcie się od takich spotkań z daleka, to są szatańskie sidła! ;­-)

Miniature painting weekend – Tuczno, PL
Anybody mentioned Satan?

So you better keep far away from Wrocław in late August. This time Loler is going the next host. And until then, you can still check out a few more photos from this meeting (courtesy of HerrKuba and Mahon):

Więc pod koniec sierpnia omijajcie Wrocław dużym łukiem. Tym razem gospodarzem będzie Loler. A do tego czasu możecie sobie przejrzeć jeszcze kilka zdjęć z naszego spotkania (dzięki uprzejmości HerrKuby i Mahonia):

 

Golden Demons 2012: Clash of Slayer Sword winners

Another year has passed by and we are lucky to get some more great painted miniatures from painters who participated at Golden Demon contest organized by Games Workshop. If you would like to remembrance what entries have won last year, check here: Golden Demon 2011 Slayer Sword winners.

This year I have asked other great painter to share their opinion with us.

Slayer Sword France 2012: Bruno Lavallée – Empire griffin

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (16)

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (15)

Volomir

Bruno’s entry is a wonderful monster, very well painted, to a level we would expect from Bruno. The painting detail of the skin in the demigyph is awesome, the composition is very well executed, with a nice ambiance and an interesting pose. The worse part in my opinion is the head of the rider, a poor sculpture which is only interesting for the hair, and the face is not up to the standard of the whole piece. Nicely worked base and terrain too! One of my favorites this year.

Corvus

I have a bit of a mixed feeling with this one. It isn’t the 100% custom sculpted magic we’re used from GD France, but a slightly modified (head swap as far as I know of) Forge World model. It’s also difficult to judge the painting on the model, it’s hard to see on the pictures but all surfaces seem to be finely textured: dents in the armor, fur on the beast, etc. And of course the base is magnificent!

It isn’t the 100% custom sculpted magic we’re used from GD France

Slawol

I like the overall composition, great base and color choice. Big mounted model with good paint job, I especially like the demigryph with his textures. The rider’s face and metallics are really great, also nice steam punk-look lance. The base is great itself.

Matt Cexwish

Hmmmmmm… :)… Much more then meets the eye actually! I really dig the nice black cut out base that Bruno has created for his project…

The saliva and glossy looking beak and eyes really make the demigryph come to live… I also like the sharp metal reflexes and nicely worked out details on the skin and the base… All in all a very solid and strong entry, but again pretty out of the box… I think that it could have been improved by adding some more Detail that shows more of the Knights story like a little companion or some stuff he has cramped on his saddle…

The French GD has always been one (if not THE) most innovative Golden Daemon in the past and I am sure that there were a lot of amazing sculpts that were not considered because of the newly changed IP doctrine…

Slayer Sword Spain 2012: Pablo López – Board´em!!

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (17)

 

Volomir

Pablo’s entry is a good diorama, well executed and very well done in terms of GW lore and use of commercial bits  and the idea behind is well thought. There are many bad details which make the whole piece worse, like the tree, the base in general, the painting level of the imperial crew, the poor level of the transformations… Overall is a very nice piece but not worthy of a Slayer Sword in my opinion. A lucky strike considering the competition!

well executed and very well done in terms of GW lore and use of commercial bits  and the idea behind is well thought

Corvus

Classic diorama’s like this which depict a scene which can come straight out of the concept art of the Warhammer universe are always a recipe for success. It’s also painted in a more classic way than the previous Spanish Slayer Sword winners, which were much more technical.

Slawol

Classic diorama with really good execution. Pretty old school paint job, but nothing spectacular. Nice storytelling scene. I would like to see more details on Savage Orcs, for example tattoos or at least more work on their green skin, maybe some additional colors on their mugs or something else. Of course, author put in this piece a lot of work and I like the whole composition, but overall it’s not what I expect for SS winner in diorama category and I don’t like spongy trees.

Matt Cexwish

For me personally, maybe the biggest surprise in this years Golden Daemon season… I am kinda intrigued by the general setup of the diorama, although I also think that paloji could have been much, much braver in his decisions, composition and conversions… As the sculpt of the Forge World land sShip lacks some Elegance and the additional, plausible Storytelling and Detail it is really a pity that no one has yet achieved to add it in the past…

I wished the sheer wild nature of the Feral Orks would show in a more natural way… the Orks could have been like a Monstrous Green Tidal wave, with hundreds and hundreds of them smashing into the side of the Ship and gradually tipping it over… It is this kind of detail that would have driven this Project to my absolute favorite this year, but like this I got the impression that something is missing and the whole scene remains extremely flat and bound to it´s Square base (although it is pretty clear that it´s converted and painted nicely…)… Also, I think that Paloji ended up in a not very pleasant situation as he has said himself that the giant from Marc Masclans was the better project… However, congratulations to you, dear Paloji, for your first Slayer Sword! 🙂

Slayer Sword Japan 2012: Christoph Blumenthal – Crisis Battlesuit

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (14)

 

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (13)

 

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (12)

 

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (11)

 

Volomir

Cristoph’s is by far the worst of the Slayer Swords this year, obviously we shouldn’t expect the same level as we expect in Europe to the new GD in Japan. I like the choice of the idea and the basing and colors of the ground. The work on the Tau Armour is very poor and so is the overall painting. But again, it’s a new GD! I’m sure we will see the level rising in Japan soon.

I am not too keen on the idea of a unbalanced diorama and thus think that the goblin is no match for the suit

Corvus

Let’s hope this is a warming up for the next Japan GD’s… This entry and the other winners all have a lot of potential so I’m sure we’ll see some amazing things coming our way in the next few years. My main comment about this particular piece would be the composition: there’s no real focus point here, and the grot has no added value in my opinion.

Slawol

Well, the first GD in Japan is history! Congratulations to organizers and participants, I hope next year GD will be better with better entries and especially the main prize – not paper. As for the winner – for me too few shadows, that’s why model looks really flat. I love weathering and whole scene, the base and the lamp.

Matt Cexwish

Well, besides getting the notorious, very First and World Exclusive Paper Slayer Print, Christoph did a decent job on his combat suit… I was waiting for a long time to finally see a Japanese Golden Daemon and it was pretty obvious that the first will be rather small and humble, yet this entry shows some advanced ideas regarding the textures and setup of used elements (like the nice lamp post and the general post apocalyptic feeling to it…)…

I am not too keen on the idea of a unbalanced diorama and thus think that the goblin is no match for the suit (also, he is shooting him in the back… which doesn´t make it any better…)… Maybe a classical “David Vs. Goliath” theme would have worked with switched roles (e.g. a very strong goblin against a somehow weak, elegant, fragile suit…)… But then again, this doesn´t really seem to fit with the idea of the Tau… Hhhm, difficult start, but a start at least! :D… Very much looking forward seeing the 2013 GD Japan entries! 🙂

Slayer Sword US 2012: Todd Swanson – Wood Elf Lilith Hesperax

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (10)

 

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (9)

 

Volomir

Todd’s Lilith Hesperax is a very interesting piece. Quite a conversion and a very nice idea in general, and the painting is very correct. However there are things that you cannot ask from a conversion work and I think Todd tried hard in making the conversion believable but the right leg is absolutely broken, and the little faerie thing (whatever that is) in her hand is funny but completely unreal and out of context with Lilith’s pose. Great base also, tiny but filled with interesting details!

painting miniatures out of the box without any modifications seems like a much more sure way to win a trophy, but it also leaves less space for imagination

Corvus

The conversion of this 40K model left it with some odd bends in the legs, or is this due to the Finecast? The skin, which makes up most of this model, lacks contrast and the heavy black lining is something you don’t see that often anymore these days. But in general it is quite an impressive conversion and the base looks great.

Slawol

Hesperax is a nice chick, but her right leg… Simple paint job, but very clean and smooth. Good skin tone, tattoos, I like especially the face and hair. Nothing mind blowing and special for a SS winner, but it’s a nice model and very good conversion and of course very good base.

Matt Cexwish

Again, much more then one could think at the first glance… Todd´s Project is just meticulous and insane! He has filed down each and every single piece of cloth and armor on a pretty filigrane miniature and managed to create some new, unique and very well fitting additional pieces… In a time when Games Workshop tries to strongly encourage work displaying their own IP as a means of advertisement, painting miniatures out of the box without any modifications seems like a much more sure way to win a trophy, but it also leaves less space for imagination, new, fresh ideas and finally interesting entries and inspiration for both the hobbyists and the production studio…

I think it´s a great way to start converting miniatures as Todd did here with a lot of subtle, yet extremely effective and well chosen additions to still get the attention with the judges it really deserves… I like the outcome and think that it´s much better in hand then it is on the pics (since they are magnified a good 10 times at least…).. Very nice Job, Todd!

Slayer Sword Germany 2012: Raffaele Picca – Untold Honor

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (8)

 

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (7)

 

Volomir

Untold honor by Raffa is one of the best Slayer Swords this year too. I like the idea, the dynamism, the colors, the work on the base, the level of detail, the painting work, nearly everything. I specially like the way he managed to get the characters to be floating in the air. The only thing I do not like that much is the composition of the piece. There is too much protagonism in the base, and at first sight you don’t see the dwarf that well. I believe he could have been better off with less height on the terrain. Apart from that and the water splashes not being very realistic, I absolutely love it.

Only the best can achieve this kind of “aesthetic corrections” and Raffa is certainly one of them…

Corvus

I had the luck of seeing this piece in real life a couple of times this year and it’s truly breathtaking. Custom sculpted figures and an over the top, Massive Voodoo style base make this my number 2 for this year’s Slayer Sword list.

Slawol

Well, I can go talking and talking about this diorama long time… Masterpiece, I love dynamic scene, my beloved race from fantasy world – Dwarf, great terrain and of course fantastic paint job. Picster is one of the most talented painters nowadays and here is the another proof. Well deserved SS! Amazing job!

Matt Cexwish

:)… Jungle Brother Raffa is like a living warranty: Whatever this crazed chimp spits out after working hard on it, it will be great… :D… I have seen this piece in person as I was in the jury of the German Games Day 2012 and – boy – he did it again! The most astonishing part is surely not the setup, which we all have seen a couple of times (a fearless hero jumping head first into a brutal and violent monster / enemy… meh), but the way he has achieved this piece is really something extraordinary…

The dwarf is completely sculpted and one would not expect how SMALL it actually is… Painting wise, Raffa has really succeeded in something that becomes more vital in these days of 3D enhanced modeling: To paint the scales of the troll in a more naturalistic, smooth way then the sculpt would suggest… It really speaks highly of his skill to see that he has managed to turn a flaw of the sculpt to something you end up noticing as something very well painted… Only the best can achieve this kind of “aesthetic corrections” and Raffa is certainly one of them…

Slayer Sword UK 2012: Karol Rudyk – Vampire Lord

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (6)

 

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (5)

 

Volomir

Karol’s Vampire Dragon is absolutely stunning. A great work, amazing choice of colors and very well executed job on the red of the wings, a very risky choice which turned out beautifully. My biggest concerns on this piece are the position of the rider, saddle and banner. I don’t like how the rider is leaning to one side, with the banner making an unreal diagonal and without any sensation of weight which it would have in a position like that one. The painting is superb though, one of my favorites this year.

That’s what I see in my head when I think “Slayer Sword”. Big model with a lot of details and fantastic composition.

Corvus

My favorite of this year, thanks to the overall dark and evil atmosphere together with the razor-sharp painting. I’m speechless…

Slawol

For me Karol’s work is the best SS this year. That’s what I see in my head when I think “Slayer Sword”. Big model with a lot of details and fantastic composition. It reminds me of another work – 1st place in Monster Category at GD UK 2003 by Matt Parkes. Karol did a very rich diorama with lot of details and mood. I love the blood, dark atmosphere, banner, the base…

What more can I say? Vampire on the Zombie Dragon is my number one in 2012!

Matt Cexwish

I met Karol 2 times already and I always knew that he will strike it big one day as his miniatures are something genuinely special! The finish is so smooth and Matt, you would not expect it… His freehands are amongst the absolute best in the miniature world… He is amongst the few that have a genuine graphical talent and you can clearly see it in his masterpiece, the Vampire Lord + favorite pet… The only flaw I can spot is the lack of dynamic in the Banner (which should be pretty ragged and moved by the wind actually…), but that´s nitpicking on a very high level… The smoothness of the paint job and the nearly photo realistic NMM metallics are really something special…

I am so glad that Karols Oddysee to the UK ended up so successfully and that some people that did not want to allow him into the competition had to think again afterwards… Also, I want to thank him for the stir he has made selling his China Slayer Sword afterwards, showing as much respect to it as he had felt when he was awarded with it… You got to stay true to your principles…

Slayer Sword Australia 2012: Mark Soley – Nurgle Lord

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (4)

 

Volomir

Mark’s Nurgle paladin is very well painted, beautiful choice of colors overall and I really like the detail of the corpse in the water which he maintained transparent so that we could see what’s happening inside. The biggest flaw for me is that the miniature is nearly an out of the box project and probably not enough for a Slayer Sword in my opinion, a little miniature with a painting not that mind blowing to be a Slayer Sword without anything else, but is is always difficult to judge from photos.

The biggest flaw for me is that the miniature is nearly an out of the box project.

Corvus

All serious Golden Demon contestants know the “gaming base rule” is quite a silly one. Some entries almost make fun of this rule by building a huge diorama on top of a 25x25mm base. This entry does it in another, extremely creative way. A good conversion, great painting and flawless water effects, wow! My number three of the list.

Slawol

Another single model with big base. It’s a thin line between single model and diorama and some of the GD rules about bases would be verified and/or changed. I like the paint job and the overall idea. Maybe another nurgle champion is boring for some people (like me), but I have to say, it is painted on a high level. I like color scheme and very limited palette.

Matt Cexwish

I have seen so, so many versions of this miniature that it gets me a little bit tired… Here, I like the base most, as it is more complex and quite challenging from a technical point of view… The nurgle warrior on top is nearly completely replaceable with any other fantasy miniature and that´s why I think that more modification or a bolder use of wicked colors would have worked better… Besides that, the whole paint job is a little bit too flat, but it does transport the message of a rotting nurgle warrior pretty nicely and subtle…

Slayer Sword Italy 2012: Luciano Rossetto – Ork Warboss

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (3)

Photo: Golden Demons 2012: Slayer Sword to kill other slayers (1)

 

Volomir

Luciano’s Ork is amazing, a huge piece with an outstanding work on conversion, modeling and sculpting, filled with little details that tell lots of stories, dynamism and superbly painted to the highest standard. A very well deserved Slayer Sword in a GD which was swarming with good pieces and again, one of my favorites this year.

Makes you wonder about the true nature of the Orks, like a dance on the very thin line between ferocious wildness and murderous fun…

Corvus

Not really appealing to me but a flawless, very dynamic piece. Well deserved.

Slawol

Nice, dynamic model, great skin, freehands and the reds. Nothing amazing for me in 100%, but I think this Ork deserved for 1st place in his category.

Matt Cexwish

Forte! :D… I was lucky enough to see this in person at the Monte San Savino Show 2012 in the Tuscany and was amazed by the size and details! Definitely, a highly personalized and condensed entry… The balanced, nearly dance like posture of the heavy, wild Ork evokes the impression as if he is gently swaying through the enemy lines, which is unusual and interestingly done!

Also, it´s pretty evident that Luciano has painted quite a few historical miniatures before (if you look at the smooth blending, the texture on the armor, the nice metals…)… Makes you wonder about the true nature of the Orks, like a dance on the very thin line between ferocious wildness and murderous fun… Thanks for creating that and sharing it with us…

Your opinion?

As always your opinion is important, so what do you think about those entries?

Which one do you like best?

Where Golden Demon has the highest standard?

Vote, share your opinion and comment here or at our forum!

Regards,
— sea.man

Next step: Mona Lisa – Scandal at Golden Demon Australia?

Just as most of you probably know, Golden Demon Australia 2011 was held in Sydney on October 1st. And as some of you know, there was something wrong with one of the entries. I mean the dreadnought which won gold in Warhammer 40K Vehicle category, and you surely guessed it already.

Dreadnought Twins

For those of you who are not familiar with the subject, let me explain that after the Golden Demon some photos of entries were published on the internet. And somebody spotted a suspicious photo… “Hey, isn’t it Bohun’s dreadnought?”, he said. And yeah, he must’ve been right!

Photo: Scandal at Golden Demon Australia 2011 - Bohun's Dreadnought
Dreadnought entered at Golden Demon Australia 2011

The dreadnought in question looked exactly like the one Bohun showed on our miniature painting forum a few months ago. He even posted some WIP pictures, so we had no doubts he actually painted that one. So the new one had to be either painted by Bohun himself or a perfect copy of his paintjob.

Of course it’s possible to commit a forgery that can’t be disclosed, but it’s very unlikely in this case. Bohun‘s style is quite unique, and we recognized the paintjob with ease. We immediately contacted a few people, who could be interested in it – including Bohun. He thanked us for spotting the issue, because he wouldn’t even known about it.

Photo: Scandal at Golden Demon Australia 2011 - Bohun's Dreadnought
Bohun’s Dreadnought (official photo by Bohun)

The plot thickens…

Most of you probably know that at most Golden Demons there is a rule that one must be present at the Golden Demon to enter his works in the contest. And I mean personal presence, or otherwise they should be disqualified. It works a bit different in Australia because there is no requirement of personal presence, and there’s store and regional qualifying instead. We knew Bohun didn’t go to Australia and we know him as a painter who doesn’t need to do something as wrong as asking somebody to enter the miniature for him to win yet another Golden Demon while risking his reputation and good name. So we could be quite sure that it wasn’t entered by him or on his behalf. This was a commissioned job, so it was very likely that the customer who bought the miniature decided to enter the miniature in order to try to win a Golden Demon.

Unfortunately similar things happened before, too. Some people entered purchased or commissioned works before, and while some wanted to make a nice surprise to the authors and credited them as authors of the miniatures, some entered them as their own. Well, Bohun had bad luck of having the latter kind of customer. The person who entered the miniature, entered it as his own work. Now that’s really bad conduct, isn’t it?

Epic fail

Fortunately the guys from Australia (Sebastian Archer and Kyle Morgan) took care of the whole thing very seriously. Thank you guys, you did great job! They investigated the case and when they received pictures of the original work by Bohun, it was obvious the miniature at Golden Demon was not a copy but the same model as on Bohun’s works.

Photo: Scandal at Golden Demon Australia 2011 - Bohun's Dreadnought
Comparison of both photos.
Slight adjustments in colors made to recreate studio lighting conditions better in order to make comparing them easier.

But then yet another attempt was made, (un)fortunately a failed one:

Somebody signed up to our miniature painting forum and posted such a message and signed it as INTHEKNOW. We can’t be sure if it’s the same person or not, but let’s quote the message:

@ Angora and posters this my apply to.

I has come to my attention that there are accusations being made not only on this forum but on others. I would be very careful about making slanderous comments in public without proof. I can assure you this matter has been fully investigated by the event organisers and they have been in contact with the people who are actually involved.

While the Dreadnought in question was based on Bohun’s painting style, and a tuition and feed back was given by him, it was not painted by Bohun.

To save any controversy, and with the agreement of all parties involved, the Demon for the Vehicle category was was handed back, and given to 4th place.

As he had not cheated he was able to retain all other Demons won. The person at question will also be able to enter next years GD without limitation.

However, if this isn’t enough information for you I suggest that you either get in contact with GW AU directly or I’m sure you can contact Bohun by sending him a PM or finding the email from his site. Failing that please feel free to PM me.

So what is wrong with it? Why do we call it a failed attempt?

Just a day before this message was sent I had a chance to meet Bohun in person. We talked a bit at Hussar 2011 and even had a chance to visit him again and to see his works. And Bohun denied having given the person any tuition or feedback about how to paint such model. Now the real shame is that he could have chosen to say he was unaware that entries had to be sole works of the entrants, not just owned by them. Although still difficult to believe, this explanation would be more credible than his. But he still claimed it’s a different model…

Now take a moment and compare these two models. Take a little adjustment for different lighting conditions at the contest and in a photo studio. Don’t they look like the same miniature? To me they do. These small swirling patterns look exactly the same on both minis. One would have to be a fantastic painter to replicate this pattern with such perfection. Then look at those stains on both bases. Identical, aren’t they? And if he has such skills, why didn’t he enter his original work but a copy of Bohun’s dreadnought?

Next stop: copying Mona Lisa

Kyle nailed it with his comment at the OZ Painters forum:

I have to say…. if this guy is did infact manage to copy the original Dreadnought, so much that it even came down to getting the battle damage and rust in the exact same spots, then he is truly entitled to winning that Demon…. Hell he should have won the Slayer Sword for being able to copy the original to a tee…. I mean why paint minis when this person clearly has the skill to copy any artwork…. next stop, copying the Mona Lisa!

You still don’t believe?

According to a post from the OZ Painters forum, this was not the first time he was disqualified for playing unfair and breaking the rules. As member difsta writes:

Hi all, I’m new to Oz Painters, but not new to [him]. I used to me “mates” with this guy. That was until he was caught cheating at tournaments with loaded dice. The same dice he used against me in friendly matches, at my house, while drinking my beers.

I was involved in catching him out with the dice as well as catching him out with the Golden Demon issues. For ages [he] used to send me photos of models that he had supposedly painted. When this all came out I provided photos which he sent me, which were found on places such as cool mini or not as well as bohun’s galeria (some of which you have already seen). he didn’t even take the photos, he just sent me the photos that the actual painter had taken. Here is an example.

Then he posts pictures to prove his point. I will leave it up to you to judge by yourselves.

And justice for all

Eventually the entry was disqualified, and results corrected. And justice for all…

Oh really? For all?
He won more trophies on that day, but he was only disqualified from this one category. Fair or not? Let’s leave the judgement to you, but that’s what the rules say. There’s no reason to disqualify him from other categories.

But to show you a different approach to the subject, let me quote the rules of Hussar competition:

2.1. Submitting an entry breaching the rules will cause disqualification of all works of the painter.

2.2. Submitting a team work or work of other painters will cause disqualification of all works of the painter and ban for all future editions of the competition.

2.3 Disqualification can happen after the results announcement, if evidence is found.

It doesn’t pay to cheat, does it? 🙂

Space marine’s regret

Unfortunately it was not the only time such things happened. We only know about a few more, which involved us in some way, but there have surely been more. Let me give a few examples.

Many years ago somebody entered Irkuck‘s and Demon Color’s models at one of Golden Demons in the US. Fortunately for all parties involved those models didn’t win anything and we never learned who did it. We simply spotted these painted miniatured on photos of entries in one of photo reports from that Golden Demon.

Then in 2007 we received an email from one of our customers, informing us that he won a Golden Demon with miniatures painted by Ana. He entered them as his own and to his misfortune, they won a silver Golden Demon in Warhammer 40.000 squad category. He apologized about it and even sent us the trophy, but it still felt a bit unfair because Ana was not there and would surely be unable to afford a trip to Canada. It was the first Golden Demon won by any of her works, so some people might suspect she was involved in it, so we tried to resolve the issue with Canadian Games Workshop, but we only heard that they didn’t help us much beyond telling us they’re glad to know the winner passed the trophy over to the author of winning miniatures. Well, nevermind… Not the best way to get your first trophy, nothing to be proud about. Yet all the lists of GD winners, like the Demon Winner site, credit the person who entered the miniatures for his winning entry.

Photo: Scandal at Golden Demon Australia 2011 - Bohun's Dreadnought
Squad entered at Golden Demon (photo from GD gallery)
Photo: Scandal at Golden Demon Australia 2011 - Bohun's Dreadnought
Obviously the same squad. Official photo from Ana’s gallery.

Fortunately the guy really regretted what he had done and in 2008 entered his own work depicting a space marine asking for forgiveness. Nice touch…

Kindness of strangers

Ana wasn’t very lucky when it came to such situations. It must have been in 2009 that her Dark Angels command squad was entered by the owner of their miniatures at Golden Demon in Baltimore. This guy was fair enough to enter it as Ana’s work and credit her for the entry, but the miniatures… win a silver trophy again. Unfortunately it was done without Ana’s consent

Photo: Scandal at Golden Demon Australia 2011 - Bohun's Dreadnought
Yet another victim of kindness of strangers…

Some people congratulated Ana, some said it was a pity they didn’t have a chance to meet her at the Golden Demon. Generally the social reception was very positive, but we didn’t want to go the unfair way and contacted Games Workshop US about the case, asking the customer to do the same. We asked them to decide how to resolve the problem, because Ana wasn’t present at the GD, and it’s required by the rules to be there. We suggested it would be best to give the silver trophy to the winner of bronze, and to give bronze to the next person in the line – unless it’s impossible or too difficult to do. Fortunately things went just the way we suggested and the owner of that Dark Angels command squad didn’t object to returning the trophy. We believe he only wanted to do Ana a favor and win a trophy he thought miniature painting deserved. But we were happy to know the trophies went to people who won them abiding by the rules. You can see the corrected list of winners to see that things have been addressed properly.

There are plenty more fish in the sea…

Maybe you can share some suggestions how to deal with such problems? We are aware that Games Workshop cannot know the authors of all the works entered in Golden Demons. That’s where the international community of painters steps in. It’s us who can spot such cases and report them to the responsible persons. Hopefully they will act as promptly and efficiently as some of the examples above prove.

And what is your experience with this subject? Did you have similar problems, or do you know somebody who did?
It surely is more of a problem for people who paint for others, as they lose control over their works after they’re shipped to their new owners. That’s where our “community watch” is most useful and necessary.

Were there more of such problems? Surely, but we don’t know about them.

Maybe you can tell us about the ones you know about?

Feel free to leave a comment to share your opinion with us.

— Mahoń