Toruń 2017: 6th Figure Painting and Sculpting Show report

I didn’t have many opportunities to go to various modeling and miniatures-related events lately, so our traditional trip to Toruń was a treat to me. I had to deal with the fact that it’s not the optimal way of spending hobby time if you go there with a kid, but you cannot always get what you would want.

Ostatnimi czasy niezbyt często miewałem okazję jeździć na imprezy modelarskie i figurkowe, więc nasz tradycyjny wyjazd do Torunia potraktowałem jako nie lada atrakcję. Co prawda musiałem liczyć się z tym, że wyjazd rodzinny z dzieckiem to nie do końca optymalne wykorzystanie figurkowego czasu, ale nie zawsze można mieć wszystko co się wymarzy.

Torun Figure Painting and Sculpting Show 2017
Torun Figure Painting and Sculpting Show 2017

It was the sixth edition of Painting And Sculpting Figure Show this year in Toruń. We were to meet a group of fellow hobbyists there, so the trip was a must for us. Especially that it was one of the rare situations that Ana had a few works she could take with her and present at the show.

W tym roku w Toruniu odbywała się szósta edycja Festiwalu Malarstwa i Rzeźby Figurkowej, a że mieliśmy się tam spotkać z grupą znajomych hobbystów, wyjazd uznaliśmy za absolutną konieczność. Tym bardziej, że Ańa szczęśliwie miała trochę prac, które mogła ze sobą zabrać, a to rzadka okazja.

Ready for Toruń!
Ready for Toruń!

The very show impressed me with how easy it was to see that the two worlds, one of historical modelers and one of fantasy painters, were blending together at last. Previously both groups were “learning” about each other, and this year made it plain to see that people were familiar with the others and styles of entries from both groups had influenced works of the other group.

 Sam festiwal urzekł mnie tym, że nareszcie widoczne było ładne przenikanie się środowisk modelarzy historycznych i malarzy fantastycznych. Dawniej oba środowiska dopiero “uczyły się” siebie wzajemnie, a w tym roku odczuwalne było już to, że ludzie się znali, a style prac obu grup widocznie się przenikały.

Historical or fictional, doesn't matter...
Historical or fictional, doesn’t matter…

There were 236 works presented at the show, and awards were not the traditional medal positions that many painters expect, but only deciding if the entering author receives an award in a given category or not.

W sumie na festiwalu zaprezentowano 236 prac, które nagradzane były bez przyznawania miejsc medalowych, a jedynie przez określenie czy autor zdobywa nagrodę w danej kategorii czy też nie.

I tried to capture some of the more interesting entries, but the “mobile” quality of my photos doesn’t allow to fully appreciate quality of works presented at the show.

Postarałem się uwiecznić co ciekawsze prace konkursowe, jednak “komórkowa” jakość zdjęć nie pozwala na docenienie pełnej jakości prac.

The Grand Prix went to Paweł Makuch, which was completely deserved. His works impressed not only with quality, but also with the size and coherent vision.

Główna nagroda zasłużenie przypadła Pawłowi Makuchowi, którego prace imponowały nie tylko techniką, ale przede wszystkim rozmachem i konsekwentną wizją.

Ańa and Paweł in Toruń
Ańa and Paweł with the grand prix. Looks cool, doesn’t it?

A bunch of sponsors provided many prizes, sometimes with their offerings as generous as the big dragon from Karol Rudyk! Ana had to share her works with Balrog, who – in a truly Robin Hood way – took from the richer and gave to the poor himself. 😉

O nagrody rzeczowe zadbało grono sponsorów, niekiedy oferując tak hojne fanty jak smok od Karola Rudyka! Ańa swoimi nagrodami musiała podzielić się z Balrogiem, który niczym prawdziwy Robin Hood zabiera zamożniejszym, a daje biednemu sobie. 😉

Mr. Share-your-loot-with-me
Mr. Share-your-loot-with-me

Eventually Ana managed to return with 6 awards (4 categories + 2 special awards from sponsoring companies), yet the trip was successful not only because of the 4 bags of loot we managed to bring home, but mostly because of the hours spent watching entries of other hobbyists and chatting about miniatures and other stuff!

Ostatecznie Ańi udało się wrócić z 6 nagrodami (4 nagrody w poszczególnych kategoriach i 2 nagrody specjalne od producentów-sponsorów), ale wyjazd uważam za udany nie tylko ze względu na przywiezione 4 torby łupów, ale głównie dzięki godzinom spędzonym na oglądaniu licznych prac innych malarzy i wspólnym spędzaniu czasu na pogaduszkach – figurkowych i nie tylko!

Ańa's entries, awards and loot ;-)
Ańa’s entries, awards and loot 😉

I hope to add a list of winners to the post later, and now let Ana add something more she wanted to mention here:

Mam nadzieję wkrótce uzupełnić ten wpis o listę zwycięzców, a tymczasem oddaję głos Ańi, która chciała jeszcze dodać coś od siebie:


Toruń is a place that I used to return to gladly for the last few years. The Figure Show used to be a perfect combination with the Days of Toruń. I write “used to be” because we were invited to a new location in the next year.  In 2018 the Show will be held in Gdańsk, as the Museum of the Second World War became an official partner of the Show.

Toruń to miejsce do którego chętnie wracaliśmy przez ostatnie lata. Festiwal Modelarski jaki sie tam odbywał, co roku stanowił świetne połączenie z Dniami Torunia. Piszę “odbywał,” bo organizatorzy podczas Festiwalu serdecznie zapraszali nas za rok w nowe miejsce. W 2018r. to Gdańsk będzie miał Festiwal Modelarstwa w repertuarze wydarzeń kulturalnych, a patronat nad nim objęło Muzeum Drugiej Wojny Światowej.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

I agreed to run a workshop / painting demonstration during the event, so I want to notify you even now to stay prepared for June 2018. 😀
Let’s meet at the new location, hopefully as inspiring as Toruń!
Zgodziłam się poprowadzić Warsztaty / pokaz malowania podczas tego wydarzenia, więc już z tego miejsca wyczulam Was, na czerwiec 2018. 😀
Spotykamy się wtedy w nowym otoczeniu, oby tak inspirującym jak Toruń!–

Pyrkon 2017

For me the most important event in Poznań is Pyrkon. I wait the whole year for it, so I was really sorry when I found we wouldn’t be organizing the miniature painting exhibition and contest there this time. We still hope that the next year we will manage to meet the staff and explain the concept to them. Still trying to find the best connection 😉 An opening leading to the goodwill department.

Dla mnie najwieksze wydarzenie w Poznaniu to Pyrkon. Czekam na niego cały rok, więc wyjątkowo przykro mi było kiedy okazało się, że w tym roku nie uda nam się zorganizować wystawy figurkowej połączonej z konkursem. Mocno liczymy, że w przyszłym roku, uda się dostać na spotkanie z organizacją. Szukamy dojścia 😉 szczeliny w dziale przychylności.

Pyrkon 2017
No, they’re not the staff here. Maybe they would be interested in a miniatures exhibition though?

When I realized we won’t be bound to a particular exhibition place this time it was already late, so I didn’t manage to sign up for any lectures. I only managed to see the exhibitions and “feel the holiday athmosphere”. 😉 Just like every year, when I wander through the pavilions I am impressed by the amount of work done by the volunteers to prepare their sections. We, usual Pyrkon guests, appreciate it very much!

Zbyt późno dotarło do mnie, że podczas tego Pyrkonu nie będziemy uwiązani do miejsca wystawy i nie zdążyłam zapisać się na prelekcje. Ale miałam czas zwiedzić wystawy i “poczuć atmosferę świąt”. 😉 Jak co roku gdy wędruję między pawilonami, zachwyca mnie ogrom pracy wolontariuszy jaki wkładają w przygotowanie swoich działów. My zwykli konsumenci Pyrkonowi, jesteśmy Wam bardzo wdzięczni!

Pyrkon 2017
LEGO exhibition at Pyrkon 2017
Pyrkon 2017
Some Star Wars LEGO sets
Pyrkon 2017
And the battle for Hoth built from LEGO.

The boardgames section served us really well, and professionally helped us borrow a suitable game. The kids corner and Elixirs class inspired by Hogwarts were both checked and Balrog left really enthusiastic.

Dział planszówkowy obsłużył nas sprawnie, a w wypożyczalni pomoc w doborze gry fachowa. Kącik dziecięcy i zabawa w lekcję Eliksirów z Hogwardu zaliczona – Balrog wyszedł rozentuzjazmowany.

Pyrkon 2017
What can be better for two military-oriented Star Wars fans than getting dirty in the sand next to a downed Tie Fighter? 😉
Pyrkon 2017
Greedo, such a great guy to relax with in the Mos Eisley cantina.
Pyrkon 2017
»Wow, his uniform is even better than ours!«

I think there were slightly more artists with their works, but I would still consider their numer miserable. Every year I am surprised with this fact and maybe the terms on which they can get their stands should be changed, as I simply cannot believe that there are so few artists who would like to display their works there. There is never any shortage of mousepad sellers. 😉 Every year I try to purchase a few posters and artworks, and this time I was looking both for something to decorate my workshop with and for my apartment.  All the works were gladly signed and autographed by the authors.

Chyba odrobinkę więcej, choć wciąż jest to ilość z kategorii UBOGO, wystawiło się artystów plastyków ze swoim dorobkiem. Dziwi mnie to nieuchronnie rok rocznie, chyba powinno zmienić się warunki dla nich, bo nie wierzę żeby w polsce chciało się pokazać swój dorobek takiej garstce. Nigdy nie brakuje za to sprzedawców podkładek pod mysz. 😉 Co roku staram się kupić kilka grafik i plakatów, w tym roku szukałam czegość nie tylko do pracowni, ale i do mieszkania. Wszystkie są serdecznie opisywane przez autorów i chętnie autografowane.

Pyrkon 2017
At last some cool miniatures and bits! Shopping time! 🙂
Pyrkon 2017
Thanks guys, you made miniatures-shopping possible for me! 🙂
Pyrkon 2017
And well, not only me… You may be unable to recognize him under all the camo though 😉

I must say the event was pretty good, although I was unable to experience and enjoy it as much as I would have wished. I didn’t find too many points of interest for a miniature painter though. Finding attractions for gamers was much easier. I was able to do some small shopping for miniatures-related stuff, but for such a large convention it wasn’t really much. Fortunately the kids, who accompannied us, enjoyed much of what was going on around us.

Muszę przyznać, że impreza była dość udana, choć nie udało mi się doświadczyć i nacieszyć się nią w takim stopniu, jak bym chciała. Nie zauważyłam jednak zbyt wielu stanowsk i punktów programu skrojonych pod malarzy figurek. Jednocześnie dużo łatwiej było o atrakcje dla graczy. Udało mi się dokonać niewielkich figurkowych zakupów, ale jak na tak duży konwent, nie mogę powiedzieć żeby były one znaczne. Na szczęście towarzyszące nam dzieciaki miały frajdę z tego, co działo się wokół nas.

Pyrkon 2017
Such moments made our little guys so happy!
Pyrkon 2017
And then – even happier!
Pyrkon 2017
OK, guys, you can take this heavy thing back. 😉
Pyrkon 2017
I’d rather get a hat like this! 😀

I am sure I will return to Pyrkon in 2018. Maybe even with a miniatures exhibition and painting contest. I just hope that the staff manage to harmonize growth and expansion of the convention with its best aspects, which seemed to blur and dimnish slowly.

Na pewno wrócę na Pyrkon w przyszłym roku. Być może ponownie z wystawą i konkursem malarskim. Mam jednak nadzieję, że uda się zharmonizować rozwój i rozrost imprezy z jej najlepszymi cechami, które zdają się powoli rozmywać.

Darth Vader at a miniature contest

Ahoy,

another wonderful weekend in Bavaria with miniatures in background. This time 3. Fürstenfelder Modellbautage 2017 near Munich -http://www.fuerstenfelder-modellbautage.de

fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage

Apart from models, figures, traditional beer, precels and weißwürst there were lots of additional activities for children! Yes, this event concentrates not only on nerds but mostly on young hobby adepts. There were many attractions for them like:

Star Wars®-Truppe

fuerstenfelder-modellbautage

fuerstenfelder-modellbautageBricking Bavaria with their LEGOs and place for children to create things on their own.

fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage

RC-Buggys races

fuerstenfelder-modellbautage

Riding on a real steam train

fuerstenfelder-modellbautage

And of course the show mit many plastic models and some miniatures.  There could have been more entries in the contest, but you had to pay 2€ for every miniature you enter …  Why limit the people who want to enter more? I always thought the more entries, the more everyone should be happy. Strange logic to me.

Although a small event me and my family had great time. You can see the organizers have concentrated themselves on attracting younger people with the hobby.

fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage
fuerstenfelder-modellbautage

 

Duke of Bavaria / Herzog von Bayern 2017

Ahoy!

This year again I had a chance to  take part I one of the Germany’s most popular contest – Duke of Bavaria 2017 (or Herzog von Bayern 2017) in Ingolstadt.

There were very interesting workshops with Alfonso Giraldes (Banshee). I can only recommend to listen to his miniature painting philosophy 🙂

  

I feel this year there were less entries as in previous years, but  most of them were new. On the second hand I think there were more people then ever. Usually admiring the minis and buying lots of stuff.

Here are my favorites from the show:


A view at the judges’ cabinet:

 

And If you would like to see entreis from previous year: http://chestofcolors.com/duke-of-bavaria-2012-report

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpture in Toruń

Eh, I am writing to pester those who didn’t make it to the festival. ;-P

Toruń charmed me as usually, and I hope the miniatures festival will become a tradition.

It’s a good place to chat freely, weather seems better than it really is, and time seems to flow in a crazy way. And before I realized, we were on the driveway, back from the trip, and Balrog asked “why was our stay in Torun so short? 5 days would be better”.

This year I didn’t manage to finish my entry, so to avoid going empty-handed I took a WIP with me:

Ech, piszę żeby pognębić tych co nie dotarli ;-P

Toruń tradycyjnie zachwycał, a festiwal figurkowy, mam nadzieję, że przejdzie do tradycji. Jest to miejsce tgdzie rozmowy płyną swobodnie, w niepogodę jest jakby pogodniej, a czas szaleje. I nim się spostrzegłam Balrog na podjeździe pytał “dlaczego byliśmy tak krótko w Toruniu. 5 dni byłoby lepiej”.

W tym roku nie zdążyłam skończyć pracy, więc by nie jechać z pustymi rękami zabrałam ze sobą WIP:

My unfinished entry
My unfinished entry

Colleagues from the Exceptionally Lazy Modellers Club were very hospitable and they invited me to place my work in their non-contest cabinet. 😀 And I feel that it was the only one to stay true to the name of the club… There were like 30 FINIISHED works in the display cabinet – what a failure 😉

The competition entries have been presented in the internet, so I won’t repeat them here. Here are the ones I liked the most (in a pretty random order):

Kasia’s faun, beautifully composed. It was the only bust without the usual cleanly-cut edges, and the way it was blending into the wooden surrounding created unique ambience.

Koledzy z Klubu Wyjątkowo Leniwych Modelarzy gościnnie przygarnęli mnie i udostępnili miejsce w pozakonkursowej gablocie dla mojej pracy 😀 I mam wrażenie że jako jedyna oddawała ducha tej organizacji… W gablocie było około 30 SKOŃCZONYCH prac – porażka 😉

Prace konkursowe w wielu miejscach sa już opublikowane, więc nie będę się powtarzać. Mnie najbardziej przypadły do gustu (kolejność losowa):

Faun Kasi, pięknie skomponowany – było to jedyne popiersie które nie miało klasycznie oberżniętych krawędzi, a wtopienie go w drewniane otoczenie zbudowało niepowtarzalny klimat.

Kasia's faun
Kasia’s faun

Certain Karol R. expected to win also this the contest. Fortunately for us, he wasn’t wrong ;-P and the awards ceremony passed in a friendly way. But seriously,  I liked Rudyk’s display, and let showcasing his works in my scrapbook serve as a proof.

Niejaki Karol R. i tym razem podejrzewał, że zwycięży. Na nasze szczęście nie, mylił się ;-P i rozdanie nagród przebiegło w przyjaznej atmosferze. A tak bez żartów, to i mnie podobała się wystawka Rudyka, na dowód czego wyróżniam Go u siebie w notesie:

Karol Rudyk's work
Karol Rudyk’s work

Here Lan charges his batteries for the next year’s show. ;-D As you can see, prizes for the awarded artists were pretty plentiful.

Lan ładuje baterie do przyszłorocznej wystawy ;-D Jak widać upominków dla wyróżnionych organizatorzy jak zwykle mieli na… kilogramy.

Lan charging his batteries
Lan charging his batteries

Mr. Pencil was pretty amusing and didn’t disappoint even after closer examination. Accurate association drew attention to this piece. 🙂

Pan Ołówek bawił a przy bliższym poznaniu nie rozczarowywał. Celne skojarzenie przyciągało uwagę 🙂

Mr. Pencil
Mr. Pencil

Artur Miniszewski made a diorama which made me wonder why I even bought any more acrylics???!!!!!

Artur Miniszewski zrobił dioramkę przy której zaczęłam się zastanawiać po co kupiłam kolejne akryle???!!!!!!

Artur Miniszewski's work
Artur Miniszewski’s work

I would be unable to see it all if it wasn’t for the Guardian Mahon.

Nie mogłabym tego wszystkiego zobaczyć i przegadać tak przyjemnie czasu gdyby nie Mahoń Stróż.

Guardian Mahon
Guardian Mahon

There were a few interesting exhibitors, so my wallet suffered. I limited myself to purchasing only 2 bases and 10 paints from a brand that I had never tried before. I also received a glass dome for a model and a 000-sized synthetic paintbrush as a bonus from Loot Pile.

Było kilku ciekawych wystawców, więc portfel zubożał. Powściągliwie wybrałam dwie podstawki i 10 farbek z firmy której wcześniej nie miałam na palecie. W gratisie dostałam szklaną kopułę na model i pędzelek syntetyczny 000 od firmy Loot Pile.

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

Of course we returned late, just for the night, so the luggage is still unpacked and I am playing with my new paints. The paints seem to be highly efficient, indeed.  Although they’re thin, they’re very well pigmented. One only needs to be careful when applying them – they flow easily, so it’s easy to overdo it in the first attempts.

Theoretically they should remain fresh on the palette for a long time thanks to their thinness. It would make me happy, as I am the kind of a painter who keeps mixing her paints all the time.

Oczywiście wróciliśmy późno, na noc, torba nierozpakowana a ja nacieszam się farbami. Farby rzeczywiście wydajne i choć rzadkie, to esensjonalne. Trzeba tylko być ostrożnym przy dozowaniu – wypływają ‘bezwysiłkowo’ i łatwo przy pierwszych użyciach przedawkować. Teoretycznie dzięki ich rzadkości powinny dość długo zachowywać świeżość na palecie – to by mi się podobało, bo jestem typem wiecznie miksującym barwy.

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun 3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

The brush runs well and is easy to control, but I would prefer to waith with my judgement until I use it a bit more, as I am used to the kind of bristles that natural brushes have, or maybe it’s a matter of the length of bristles? Oh my, I just picked a new 3/0 Raphael 8404 brush and the other one seems to be like its synthetic clone!

 Pędzel rzeczywiście dobrze się prowadzi, choć nie chciałabym oceniać go po pierwszym użyciu, bo jestem przyzwyczajona do gibkości włosia naturalnego, a może to kwestia jego długości? O rety, sięgnęłam po nowy pędzelek 3/0 Raphael 8404 i jest to jego syntetyczny klon.

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

Which means the brush is simply stiffer. For me it runs more like a Winsor & Newton brush. I will use it while finishing the knight model, so I will be able to expand my judgement. And if you want to add anything on this subject, feel free to do so. 🙂 And here’s a sample of the synthetic brush and my new paints: Czyli to włosie jest sztywniejsze. Na moje oko prowadzi się bardziej jak Winsor&Newton. Dokończę nim model Rycerza i dołożę do tej opinii 3 grosze. Jeśli ktoś chce coś dodać, to śmiało 🙂

Poniżej próbka pędzla syntetycznego i moich nowych farb:

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun