Can you BEAR that?

Hello guys! Lately I painted some bear – Beowa from Mierce Miniatures. I love his savage look!

Beowa
Beowa

Painting fur was tiresome, but not so much as I thought. After painting the base color (slighty lighter than the overall shade of the final color) I applied 3 washes and 3 drybrushes (better more of them than less). That was fast and pleasant 😉 Then came the fun part – with good tipped brush I applied final 2-3 highlights on every strand of hair. I was really happy when it was over. Painting the clothes and all the details was the last touch. I hope that you like the final result.

 

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpture in Toruń

Eh, I am writing to pester those who didn’t make it to the festival. ;-P

Toruń charmed me as usually, and I hope the miniatures festival will become a tradition.

It’s a good place to chat freely, weather seems better than it really is, and time seems to flow in a crazy way. And before I realized, we were on the driveway, back from the trip, and Balrog asked “why was our stay in Torun so short? 5 days would be better”.

This year I didn’t manage to finish my entry, so to avoid going empty-handed I took a WIP with me:

Ech, piszę żeby pognębić tych co nie dotarli ;-P

Toruń tradycyjnie zachwycał, a festiwal figurkowy, mam nadzieję, że przejdzie do tradycji. Jest to miejsce tgdzie rozmowy płyną swobodnie, w niepogodę jest jakby pogodniej, a czas szaleje. I nim się spostrzegłam Balrog na podjeździe pytał “dlaczego byliśmy tak krótko w Toruniu. 5 dni byłoby lepiej”.

W tym roku nie zdążyłam skończyć pracy, więc by nie jechać z pustymi rękami zabrałam ze sobą WIP:

My unfinished entry
My unfinished entry

Colleagues from the Exceptionally Lazy Modellers Club were very hospitable and they invited me to place my work in their non-contest cabinet. 😀 And I feel that it was the only one to stay true to the name of the club… There were like 30 FINIISHED works in the display cabinet – what a failure 😉

The competition entries have been presented in the internet, so I won’t repeat them here. Here are the ones I liked the most (in a pretty random order):

Kasia’s faun, beautifully composed. It was the only bust without the usual cleanly-cut edges, and the way it was blending into the wooden surrounding created unique ambience.

Koledzy z Klubu Wyjątkowo Leniwych Modelarzy gościnnie przygarnęli mnie i udostępnili miejsce w pozakonkursowej gablocie dla mojej pracy 😀 I mam wrażenie że jako jedyna oddawała ducha tej organizacji… W gablocie było około 30 SKOŃCZONYCH prac – porażka 😉

Prace konkursowe w wielu miejscach sa już opublikowane, więc nie będę się powtarzać. Mnie najbardziej przypadły do gustu (kolejność losowa):

Faun Kasi, pięknie skomponowany – było to jedyne popiersie które nie miało klasycznie oberżniętych krawędzi, a wtopienie go w drewniane otoczenie zbudowało niepowtarzalny klimat.

Kasia's faun
Kasia’s faun

Certain Karol R. expected to win also this the contest. Fortunately for us, he wasn’t wrong ;-P and the awards ceremony passed in a friendly way. But seriously,  I liked Rudyk’s display, and let showcasing his works in my scrapbook serve as a proof.

Niejaki Karol R. i tym razem podejrzewał, że zwycięży. Na nasze szczęście nie, mylił się ;-P i rozdanie nagród przebiegło w przyjaznej atmosferze. A tak bez żartów, to i mnie podobała się wystawka Rudyka, na dowód czego wyróżniam Go u siebie w notesie:

Karol Rudyk's work
Karol Rudyk’s work

Here Lan charges his batteries for the next year’s show. ;-D As you can see, prizes for the awarded artists were pretty plentiful.

Lan ładuje baterie do przyszłorocznej wystawy ;-D Jak widać upominków dla wyróżnionych organizatorzy jak zwykle mieli na… kilogramy.

Lan charging his batteries
Lan charging his batteries

Mr. Pencil was pretty amusing and didn’t disappoint even after closer examination. Accurate association drew attention to this piece. 🙂

Pan Ołówek bawił a przy bliższym poznaniu nie rozczarowywał. Celne skojarzenie przyciągało uwagę 🙂

Mr. Pencil
Mr. Pencil

Artur Miniszewski made a diorama which made me wonder why I even bought any more acrylics???!!!!!

Artur Miniszewski zrobił dioramkę przy której zaczęłam się zastanawiać po co kupiłam kolejne akryle???!!!!!!

Artur Miniszewski's work
Artur Miniszewski’s work

I would be unable to see it all if it wasn’t for the Guardian Mahon.

Nie mogłabym tego wszystkiego zobaczyć i przegadać tak przyjemnie czasu gdyby nie Mahoń Stróż.

Guardian Mahon
Guardian Mahon

There were a few interesting exhibitors, so my wallet suffered. I limited myself to purchasing only 2 bases and 10 paints from a brand that I had never tried before. I also received a glass dome for a model and a 000-sized synthetic paintbrush as a bonus from Loot Pile.

Było kilku ciekawych wystawców, więc portfel zubożał. Powściągliwie wybrałam dwie podstawki i 10 farbek z firmy której wcześniej nie miałam na palecie. W gratisie dostałam szklaną kopułę na model i pędzelek syntetyczny 000 od firmy Loot Pile.

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

Of course we returned late, just for the night, so the luggage is still unpacked and I am playing with my new paints. The paints seem to be highly efficient, indeed.  Although they’re thin, they’re very well pigmented. One only needs to be careful when applying them – they flow easily, so it’s easy to overdo it in the first attempts.

Theoretically they should remain fresh on the palette for a long time thanks to their thinness. It would make me happy, as I am the kind of a painter who keeps mixing her paints all the time.

Oczywiście wróciliśmy późno, na noc, torba nierozpakowana a ja nacieszam się farbami. Farby rzeczywiście wydajne i choć rzadkie, to esensjonalne. Trzeba tylko być ostrożnym przy dozowaniu – wypływają ‘bezwysiłkowo’ i łatwo przy pierwszych użyciach przedawkować. Teoretycznie dzięki ich rzadkości powinny dość długo zachowywać świeżość na palecie – to by mi się podobało, bo jestem typem wiecznie miksującym barwy.

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun 3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

The brush runs well and is easy to control, but I would prefer to waith with my judgement until I use it a bit more, as I am used to the kind of bristles that natural brushes have, or maybe it’s a matter of the length of bristles? Oh my, I just picked a new 3/0 Raphael 8404 brush and the other one seems to be like its synthetic clone!

 Pędzel rzeczywiście dobrze się prowadzi, choć nie chciałabym oceniać go po pierwszym użyciu, bo jestem przyzwyczajona do gibkości włosia naturalnego, a może to kwestia jego długości? O rety, sięgnęłam po nowy pędzelek 3/0 Raphael 8404 i jest to jego syntetyczny klon.

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

Which means the brush is simply stiffer. For me it runs more like a Winsor & Newton brush. I will use it while finishing the knight model, so I will be able to expand my judgement. And if you want to add anything on this subject, feel free to do so. 🙂 And here’s a sample of the synthetic brush and my new paints: Czyli to włosie jest sztywniejsze. Na moje oko prowadzi się bardziej jak Winsor&Newton. Dokończę nim model Rycerza i dołożę do tej opinii 3 grosze. Jeśli ktoś chce coś dodać, to śmiało 🙂

Poniżej próbka pędzla syntetycznego i moich nowych farb:

3rd Festival of Miniatures Painting and Sculpting in Torun

Quick Bones

No, it’s not about skeletons running around…

Bones are a relatively new line of Reaper miniatures, cast of some rather bizarre plastic material which is loved by some and hated by others. Will have to write more about it one day. Anyway, I have few of these minis at home and below you will see two of them painted.

Why “quick”, you ask? Well, life likes to put obstacles on our painting paths and limit our free time we can spend on our hobby. There are different ways to overcome this problem; speed-painting is one of available options. You take a mini, paints and brushes…. and you paint it quickly. Yeah, simple as that. Forget the quality, forget prizes and eternal fame. Just paint and have some fun along.

Eye Beast (Reaper Miniatures)
Eye Beast (Reaper Miniatures)
Tiik Warrior (Reaper Miniatures)
Tiik Warrior (Reaper Miniatures)

What now? / Co dalej?

I am working again after the break I took to push our furniture around our flat and to tame an Alien with keyboard.

After two years my tablet was finally retired and I could no longer pretend it worked. I don’t like changing my equipment – I get emotionally tied to it. The Alien is already tamed, but I haven’t got to like it yet.

Kontynuuję po przerwie na przesuwanie mebli po mieszkaniu i oswajanie Obcego z klawiaturą.

Po dwóch latach mój tablet domagał się emerytury, a ja nie mogłam już udawać, że działa. Nie lubię zmieniać sprzętu – przywiązuję się. Obcy oswojony, ale jeszcze go nie polubiłam.

Emperor Maximilian's knight

Triumph of Maximilian

Emperor Maximilian
Emperor Maximilian
Background - possibly for freehand
Background – possibly for freehand
Pattern - possibly for freehand
Pattern – possibly for freehand

In breaks I enjoy assembling a new model. I am inspired with my Mantis supplies.

W przerwach bawię się w montowanie nowego modelu, zapasy z Mantis mnie inspirują.

elements from Mantis

NMM for a historical model

Some of you may feel that NMM on a historical model is an offense against the tradition… but I don’t know much about traditions and etiquette of historical model painting.

I am a fantasy painter, so it shouldn’t be anything strange that there will be contrast and the color of ground will come from a completely unidentified region. I also haven’t researched renaissance embroidery techniques, which kind of makes me feel bad.

Niektórzy mogą potraktować NMM na historycznym modelu jak policzek dla tradycji… ale ja niewiele wiem o tradycjach i etykiecie malowania modeli historycznych. Jestem malarzem fantastyki, więc nic dziwnego, że będzie kontrast, a kolor gleby będzie z bliżej niezidentyfikowanego regionu. Nie zgłębiałam też technik haftów renesansowych, z czym akurat źle się czuję.

I surf the internet, but in evenings I lack concentration so my eyes focus on silly things. For example on this swanky pose of this guy, making him look so modern that he could easily show off on Facebook 😉 (warning, vacation selfie included)

Trochę buszuję po sieci, ale wieczorami brak mi koncentracji i mój wzrok skupia się na głupotach. Np. na pozerskiej postawie, tak bardzo uwspółcześniającej gościa, że śmiało mógłby się lansować na Facebooku. 😉 (uwaga – pozowana fotka z wakacji)

Medieval selfie

I managed to take a walk on the weekend and bring home some useful weeds:

Zaliczyłam weekendowy spacer – naznosiłam do domu trochę przydatnego zielska:

Some useful weeds

And after the weekend I returned to my brushwork with a heavy tummy (after 2 parties) and lacking rest. Not much progress on the Monday but it’s no surprise – Mondays should be official holidays allowing people to rest after weekends. 😉

A po weekendzie wróciłam z ciężkim brzuchem (2 imprezy) i zerowym wypoczęciem do pędzla. Nie wiele dziś drgnęło, ale co się dziwić – poniedziałki powinny być ustawowo wolne, by móc odpoczywać po weekendzie 😉

Renaissance knight

Renaissance knight

Renaissance knight

And while in kindergarten, Balrog made a scarf and cape for the knight. I promised I’ll pack them with him for the trip.

Balrog w przedszkolu zrobił dla rycerza szalik i pelerynę. Obiecałam, że spakuję mu do podróży.

Scarf and cape for my renaissance knight